تماس با اوریسا

ویژه کسب و کارها
موضوع
پیام شما به اوریسا

صُحبَت با اوریسا

اگر بنا به هـر دلیلـی به مشـورت با همکاران ما و بخش پشتیبانیِ ما احتیاج داشتید، مـی‌توانید در ساعات کاری، با شمـاره تلفن زیر تمـاس بگیرید و یا از طریق فرم بالا در هر ساعتی، برای ما پیام بگذارید تا هرچه زودتر به آن رسیدگی کنیم.

۰۲۱-۲۸۴۲۳۱۴۷

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرار میکند